Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123>
Báo Cáo - Cập nhật tài chánh - Quỹ dự bị - USA - 2009
Tonka
#21 Posted : Wednesday, January 13, 2010 12:20:53 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$091 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum01/13/2010: Nhận $45, check #1716 từ chị Trúc Phương (mua 3 cuốn tt PNV2009). Số tiền này sẽ đưa vào quỹ từ thiện.

As of 01/13/2010:


$136 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum

Tonka
#22 Posted : Wednesday, January 20, 2010 11:54:25 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$136 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum

Đã nhận những check sau đây cho chuyến đi của cô Tốt:

$200 - Ẩn danh (chk # 183)
$050 - KĐo, Rochester, NY (chk # 424)

TK sẽ chuyển số tiền này đến cô Tốt vào cuối tuần này sau khi cơn mưa bão qua đi.
Xin chân thành cám ơn hai vị ân nhân Rose


As of 01/20/2010:

$136 - Quỹ từ thiện
$250 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum


Tonka
#23 Posted : Sunday, January 24, 2010 11:19:47 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka


$136 - Quỹ từ thiện
$250 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum


01/24/2010:
-$400 - Gởi cô Tốt cho các chuyến đi hàng tháng - Hoa Phát - Tracking # CBAOJ6G8PX ($50 của KDo, $200 của ẩn danh và $150 của Tonka)

As of 01/24/2010:

$136 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum

Tonka
#24 Posted : Sunday, January 31, 2010 11:53:27 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$136 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum

01/28/2010:
+$100 - Chị AnhThu Hoàng giúp bà ngoại của em Hường (học bổng 2009-2010)(Chk #569)

02/01/2010: Gởi cho cô Tốt $300 - Hoa Phát - Tracking # F630QMJ8YE
-$200 - Ẩn danh gởi cô Tốt cho các chuyến đi hàng tháng (Tonka ứng trước)
-$100 - Chị AnhThu Hoàng giúp bà ngoại của em Hường

As of 02/01/2010:

$136 - Quỹ từ thiện
-$200 - Chuyến đi cô Tốt
$000 - Học Bổng
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum

Tonka
#25 Posted : Thursday, February 4, 2010 10:43:14 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka
-$200 - Ẩn danh gởi cô Tốt cho các chuyến đi hàng tháng (Tonka ứng trước)


$136 - Quỹ từ thiện
-$200 - Chuyến đi cô Tốt
$000 - Học Bổng
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum
02/04/10: Nhận money order (Ser#0009404919), số tiền là $210 (trả lại cho Tonka)
(chỗ còn dư cho vô quỹ chung chung ha Wink)

As of 02/04/2010:

$146 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$000 - Học Bổng
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum

Tonka
#26 Posted : Wednesday, March 3, 2010 1:22:52 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$146 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$000 - Học Bổng
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum

03/03/10: Ẩn danh
$150 - Gởi cô Tốt cho các chuyến đi hàng tháng (chk#226)

As of 03/03/2010:

$146 - Quỹ từ thiện
$150 - Chuyến đi cô Tốt
$000 - Học Bổng
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum


Tonka
#27 Posted : Tuesday, March 9, 2010 10:13:00 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$146 - Quỹ từ thiện
$150 - Chuyến đi cô Tốt
$000 - Học Bổng
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum

03/07/10: Gởi cho cô Tốt $200 - Hoa Phát - Tracking # 3UZX2VIR0X

As of 03/07/2010:

$146 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$000 - Học Bổng
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum


Tonka
#28 Posted : Tuesday, March 16, 2010 9:10:51 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$146 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$000 - Học Bổng
$100 - Chị ViHoang
$129.50 - Quỹ forum
03/16/10:
+$100 - Chị 3T cho học bổng 2010-2011
+$20 - Chị 3T trả quỹ forum
-$100 - Chị ViHoang

As of 03/16/2010:

$146 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Học Bổng (3T)
$000 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum

Tonka
#29 Posted : Wednesday, March 31, 2010 5:31:52 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$146 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$100 - Học Bổng (3T)
$000 - Chị ViHoang
$149.50 - Quỹ forum
04/03/2010: Nhận check # 1174 cho các chuyến đi cô Tốt:
$100 - TLA
$86 - Minh Trần

Cám ơn TLA và cháu Minh WinkRose

As of 04/03/2010:

$146 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$186 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum

Tonka
#30 Posted : Sunday, April 11, 2010 1:16:19 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$146 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$186 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum
04/07/10: Gởi cho cô Tốt $300 - Hoa Phát - Tracking # JK099NPLZO

As of 04/11/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum

Tonka
#31 Posted : Wednesday, May 19, 2010 3:46:06 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum05/19/10: Nhận $100 của bạn ẩn danh gởi cô Tốt cho 2 em Cẩm Tiên và Công Tiến (chk# 225)

As of 05/19/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum

Tonka
#32 Posted : Thursday, May 27, 2010 12:52:29 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$100 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum05/27/10: Nhận $100 của chị KDo gởi cô Tốt (chk# 435)

As of 05/27/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$200 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum


Tonka
#33 Posted : Saturday, June 5, 2010 5:09:08 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka


$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$200 - Chuyến đi cô Tốt
$149.50 - Quỹ forum
Gởi cho cô Tốt 2 lần, tổng cộng $700:
05/30/10: $300 - Hoa Phát - Tracking # OO4708DGXH
06/04/10: $400 - Hoa Phát - Tracking # PR8HFHHXJY


$100 của bạn ẩn danh gởi cho 2 em Cẩm Tiên và Công Tiến
$100 của chị KDo
$500 của hai bạn ẩn danh cho:


1. Bà Nguyễn Thị Lương
2. Bà Mười ( bán chuối ) có con dâu là chị Gái
3. Em Đường Duy Khanh)


quote:

Correction của chị PC:

http://www.phunuviet.org...PIC_ID=6438&whichpage=2

theo cái post gần cuối của link trên thì tonka rút ra khỏi quỹ forum 47 đô, cộng với 13 đô chị ngodong gởi lên (nhưng tonka bảo miễn gởi) để chuyển qua quỹ từ thiện. Vậy con số đúng trong quỹ forum là $102.50 (149.50 - 47).As of 06/05/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$500 - Chuyến đi cô Tốt
$102.50 - Quỹ forum


Tonka
#34 Posted : Tuesday, June 8, 2010 10:39:11 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$500 - Chuyến đi cô Tốt
$102.50 - Quỹ forum
06/07/10: Nhận $50 của chị Lộc ở Greenwich gởi cô Tốt (chk# 1025)
06/07/10: Nhận $300 của chị PC cho quỹ PNV (chk# 1025)


As of 06/07/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$450 - Chuyến đi cô Tốt
$402.50 - Quỹ forum


Tonka
#35 Posted : Tuesday, June 15, 2010 1:55:12 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$450 - Chuyến đi cô Tốt
$402.50 - Quỹ forum
06/15/10: Đóng tiền server ($180 - chk# 933)


As of 06/15/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$450 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum


Tonka
#36 Posted : Thursday, June 17, 2010 12:02:18 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$450 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
quote:
Gởi bởi Tonka

$500 của hai bạn ẩn danh cho:

06/17/10: Nhận $210 ($10 cước phí) của một trong hai bạn ẩn danh ở trên (Money Order #0010635003)


As of 06/15/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$250 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum

Tonka
#37 Posted : Saturday, June 19, 2010 7:26:05 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$250 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
06/17/10: Nhận $100 của chị VTTT gởi cô Tốt (Chk #334)
Cám ơn chị Rose

As of 06/17/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$150 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum

Tonka
#38 Posted : Wednesday, June 23, 2010 10:40:02 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
-$150 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
quote:
Gởi bởi Tonka

$500 của hai bạn ẩn danh cho:
06/23/10: Nhận $300 của bạn ẩn danh #2 ở trên (Chk # 239)

As of 06/23/2010:

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$150 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum

Tonka
#39 Posted : Thursday, July 8, 2010 12:44:44 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

$092 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$150 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
07/03/10: Gởi cho cô Tốt $300 - Hoa Phát - Tracking # 5288RJEMZR
($50 chị Lộc + $100 chị VTTT + $92 quỹ từ thiện + TK tạm bù thêm cho đủ số $300)

As of 07/08/2010:

-$058 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum

Tonka
#40 Posted : Tuesday, August 3, 2010 12:35:38 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,660
Points: 1,575

Thanks: 312 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
quote:
Gởi bởi Tonka

-$058 - Quỹ từ thiện
$100 - Học Bổng (3T)
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forum
08/02/10: Nhận $400 của bạn ẩn danh (Chk # 234, 240, 245, 247): Chia đều cho 2 quỹ học bổng và chuyến đi của cô Tốt
Chi tiết về chi thu quỹ học bổng xin xem ở thread học bổng 2010-2011:
http://www.phunuviet.org...PIC_ID=6921&whichpage=1

08/03/10: Gởi cho cô Tốt $1600 - Hoa Phát - Tracking # 5288RJEMZR: $200 của bạn ẩn danh ở trên + $1400 học bổng


As of 08/03/2010:

-$058 - Quỹ từ thiện
$000 - Chuyến đi cô Tốt
$222.50 - Quỹ forumUsers browsing this topic
Guest
3 Pages<123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.