Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Lý Chiêu Hoàng
Phượng Các
#1 Posted : Monday, May 15, 2006 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)
Lý Chiêu Hoàng (1225)

Niên hiệu: Thiên Chương Hữu Đạo

Tên thật của nàng là Phật Kim còn có tên là Chiêu Thánh nàng sinh vào tháng 9 năm Mậu Dần (1218).

Chiêu thánh công chúa lên ngôi năm Giáp Thân (1224) tức là Lý Chiêu Hoàng. Vua còn nhỏ nên quyền binh ở cả Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ đưa Trần Cảnh là con thứ hai của Trần Thừa, lúc đó mới lên 8 tuổi cùng tuổi với Lý Chiêu Hoàng, Chiêu Hoàng thấy Trần Cảnh đem lòng mến yêu. Ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu (1225) có chiếu của Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu (1225) Chiêu Hoàng thiết Triều ở điện Thiên An ngự trên giường báu, các quan mặc triều phục lạy ở sân rồng. Chiêu Hoàng trút bỏ áo ngự, khuyên mời Trần Cảnh lên ngôi vua. Sau 3 lần nhún nhường làm phép, Trần Cảnh ngồi lên ngai vàng chính thức làm Hoàng Đế.

Lấy nhau hơn chục năm Chiêu Hoàng vẫn không sinh nở gì. Trần Thủ Độ lo vua Thái Tông Trần Cảnh tuyệt tự, bèn đem Thuận Thiên chị ruột của Chiêu Hoàng (đang là vợ của Trần Liễu đang có mang) ép gả cho Trần Cảnh. Sau đó, Thủ Độ ép Trần Cảnh phế bỏ Chiêu Hoàng lập Thuận Thiên làm Hoàng Hậu. Chiêu Hoàng đau khổ, ẩn trong cung sâu, toan dứt nợ trần tục.

Nhưng 20 năm sau, khi Chiêu Hoàng tròn 40 tuổi, mùng một Tết năm Mậu Ngọ (1258), sau khi đánh tan cuộc xâm lược của quân Nguyên lần thứ nhất, vua Thánh Tông Trần Cảnh đặt đại lễ ở chính điện, có lệnh gả Chiêu Hoàng cho Lê Phụ Trần, một đại tướng có công lớn trong cuộc đại chiến vừa qua. Lần này Chiêu Hoàng tìm thấy hạnh phúc thực sự, bà sinh hai người con: Lê Tông sau được phong tước Thượng Vị Hầu và Ngọc Khê sau được phong là Ứng Thụy công chúa.

Chiêu Hoàng mất năm 60 tuổi. Tương truyền tóc bà vẫn đen, môi vẫn đỏ như son, đôi má vẫn một màu hoa đào.

Như vậy Triều Lý tồn tại trong 215 năm thì tan rã. Trải qua 9 đời vua
http://datviet.free.fr/

Phượng Các
#2 Posted : Saturday, December 10, 2011 12:02:04 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)

Chân thân vị vua nữ thứ nhì trong lịch sử Việt Nam

Khi vị anh thư vùng Mê Linh (Vĩnh Phúc bây giờ) làm lễ xuất quân đánh đuổi giặc Bắc phương đang đô hộ Giao Chỉ, bà thề trước Trời Ðất và hơn 5 vạn quân gươm giáo sáng lòa, lời thề bốn điểm sử sách Nước Nam còn ghi:


Tượng thờ Lý Chiêu Hoàng, vị vua nữ thứ nhì trong lịch sử nước Nam (Nguồn: Võ sư Vương Ðình Thanh)


Một xin rửa sạch Nước Nhà

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.

(Thiên Nam Ngữ Lục)

Nước Nam lúc ấy đang bị giặc Hán qua tay Thái thú Tô Ðịnh đô hộ, chúng vốn đánh bại các vị Vua Hùng từ trước Tây lịch; còn chồng của Trưng Trắc là Thi Sách, con của Lạc tướng quận Chu Diên, đã bị Tô Ðịnh đem hành hình chỉ một thời gian ngắn sau đám cưới với Trưng Trắc, con của Lạc tướng Mê Linh. Mưu sâu của giặc Tầu là chúng tin rằng hai họ lớn của hai vị tướng quân xưa của Nước Âu Lạc, quận Giao Chỉ và quận Chu Diên, kết thông gia với nhau, thì sẽ khó mà trị, cho nên Tô Ðịnh đã đem quân phá tan đám cưới, bắt Thi Sách đem đi.

Sau khi ào ạt chiếm 65 thành trì, Trưng Trắc lên ngôi Vua, sử gọi là Trưng Vương, đó là vị Vua Nữ đầu tiên của nước ta. Vị vua nữ thứ nhì lên ngôi trong không khí một triều đại mạt thế, không có con trai nối dõi, cách vị vua nữ đầu tiên tới gần 1200 năm. Nguyên Nhà Lý, trị vì 215 năm, là Triều đại bền vững lâu dài nhất nước ta, nhưng đến đời vua Lý Huệ tông lại không có con trai nối dõi, phong cho con gái, tức Công chúa Chiêu Thánh, mới 7 tuổi, làm Hoàng-thái-tử! Lý Chiêu Hoàng sinh tháng 9 năm Mậu Dần (1218), tên húy là Phật Kim sau đổi là Thiên Hinh. Năm 1224, Chiêu Thánh lên ngôi vua, gọi là Lý Chiêu Hoàng. Vậy vị Vua Nữ thứ nhì của nước Nam lên ngôi cách vị vua nữ đầu tiên tới 1224-43= 1181 năm. Ngay việc Triều chính đời Lý Huệ Tông đã ở trong tầm tay của Tiết độ sứ Trần Thủ Ðộ, cho nên việc nước từ tay nhà Lý qua tay nhà Trần, cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy thế, huyền thoại lại cho thấy rằng, đây cũng là chuyện của Trời, vì mệnh trời đã định như thế. Ngô Thời Sỹ viết trong Việt Sử Tiêu Án: “...địa-quyết làng Cổ Pháp (quê hương nhà Lý) có câu: 'Tộ truyền bát diệp, Diệp lạc âm sinh [Truyền được 8 lá, lá rụng âm (nữ) sinh: hay là Truyền được 8 đời vua, nhà vua sau rốt thứ 9 là đàn bà.] Ðại Việt Sử Ký toàn-thư cho biết Trần Thủ Ðộ trông coi việc sắc-dịch trong cung, đã đưa Trần Cảnh là cháu mình, vào làm chánh thủ.

“Cảnh lúc ấy mới có 8 tuổi, chực hầu ở bên ngoài. Một hôm giữ việc bưng nước rửa, nhân thế vào hầu bên trong. Chiêu hoàng trông thấy yêu lắm. Mỗi khi chơi đêm, cho gọi Cảnh đến cùng chơi; thấy Cảnh ở chỗ tối thì chạy đến trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng vào bóng. Có một hôm Cảnh bưng chậu nước đứng hầu, Chiêu hoàng rửa mặt, lấy tay té nước ướt cả mặt Cảnh rồi cười trêu, đến khi Cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho Cảnh. Cảnh không nói gì, về nói với Thủ Ðộ. Thủ Ðộ nói: ‘Nếu thực có thế thì họ [Trần] làm vua chăng? [Hay] chết cả họ chăng?’ Lại một hôm Chiêu hoàng lại lấy khăn trầu ném cho Cảnh, Cảnh lạy xuống nói: ‘Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh.’

Chiêu hoàng cười và nói: ‘Tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn đó. Cảnh lại về báo cho Thủ Ðộ biết. Thủ Ðộ sợ việc tiết lộ ra thì bị giết cả. Bấy giờ mới tự đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm, sai đóng cửa thành và các cửa cung, cắt người coi giữ. Các quan vào chầu không được vào. Thủ Ðộ loan báo rằng: ‘Bệ hạ đã có chồng rồi.’ Các quan đều nói được, xin chọn ngày vào chầu. Tháng ấy ngày 21, các quan vào chầu lạy mừng.” (ÐVSK toàn thư, q.4, tr.309).

Ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu tức 22 tháng 11 năm 1225, Lý Chiêu Hoàng (Niên hiệu: Thiên Chương Hữu Ðạo) xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh tức Trần Thái Tông. Bài chiếu nhường ngôi, theo Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư, ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1225:

“Từ xưa nước Ðại Việt đã có các bậc đế vương trị vì thiên hạ. Riêng nhà Lý ta vâng chịu mệnh trời, làm chủ bốn biển, các vị thánh vương truyền nối đã hơn hai trăm năm. Chẳng may đức Thượng Hoàng mắc bệnh, không có người nối dõi, thế nước nguy khốn, đành sai trẫm nhận minh chiếu, gượng lên ngôi vua. Thật là từ xưa đến nay chưa có việc như thế bao giờ! Than ôi, trẫm là nữ chúa, tài đức đều kém, lại thiếu người giúp đỡ, mà giặc cướp thì nổi lên như ong, làm sao có thể giữ gìn ngôi vị quá nặng đó được? Trẫm những thức khuya dậy sớm, chỉ sợ gánh vác không nổi; lòng thường cầu mong có bậc hiền nhân quân tử, cùng giúp chính sự. Ngày đêm trẫm vẫn canh cánh nghĩ về việc đó.

Người quân tử đẹp đôi

Lòng rạo rực buồn vui

Thức ngủ bao tơ tưởng

Tình man mác xa xôi

“Nay trẫm một mình suy nghĩ đi nghĩ lại, duy có Trần Cảnh là người văn chất rõ ràng, phong thái đúng là bậc hiền nhân quân tử, uy nghi trầm mặc, lại có tư chất của đấng văn võ thánh thần, dù Hán Cao Tổ, Ðường Thái Tông cũng không hơn được. Trẫm đã sớm suy nghĩ, nghiệm xét từ lâu: nên nhường lại ngôi lớn để yên lòng trời, để thỏa ý trẫm, có vậy mới mong ai nấy đồng lòng gắng sức, phù trì vận nước lâu dài, để cùng chung hưởng hạnh phúc thái bình. Nay bá cáo cho thiên hạ cùng nghe biết.”


Ðền Rồng ở Bắc Ninh, nơi thờ Lý Chiêu Hoàng hiện nay. (Nguồn: Khởi Hành)


Năm 1258, sau kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông đem Chiêu Thánh gả cho Lê Phụ Trần (vốn là Lê Tần). Bà sống hạnh phúc với Lê Phụ Trần được 20 năm, sinh ra con trai là Thượng vị hầu Tông, con gái là Ứng Thụy công chúa Khuê. Bà mất năm 1278, thọ 61 tuổi. Nhà thơ Tản Ðà có bài thơ Vịnh Lý Chiêu Hoàng lời lẽ mỉa mai như 4 câu sau đây:

Quả núi Tiên Sơn có nhớ công

Mà em đem nước để theo chồng

Ấy ai khôn khéo trò dan díu?

Cái nợ huê tình có biết không?

Chiêu Hoàng không được thờ chung với các vua Lý khác ở đền Ðô - Lý Bát Ðế - tại Ðình Bảng, Bắc Ninh, thế kỷ XIII, mà được dân làng thương mến, xây riêng cho bà một nơi thờ riêng tục gọi là Ðền Rồng.

VIÊN LINH

Phượng Các
#3 Posted : Friday, August 9, 2013 8:29:20 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)

Tượng thờ Lý Chiêu Hoàng ở đền Rồng, Bắc Ninh.

Phượng Các
#4 Posted : Wednesday, April 22, 2015 11:55:47 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)
Bài thơ của Tản Đà, trong Tản Đà Vận Văn, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, nhiều chữ khác với bài thơ trong bài của Viên Linh ở trên:


Chiêu Hoàng lấy chồng

Quả núi Tiêu Sơn có nhớ công,
Mà em bán nước để mua chồng.
Ấy ai khôn khéo tài dan díu,
Những chuyện huê tình biết có không?
Một gốc mận già (*) thôi cũng phải,
Hai trăm năm lẻ thế là xong
Hỏi thăm sư cụ chùa Chân-giáo
Khách cưới nhà ai áo mũ đông?

* Lý là cây mận, chỉ vào nhà Lý lúc mạt vận
xv05
#5 Posted : Wednesday, April 22, 2015 4:32:22 PM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,043
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)
Nghĩa là sao, chị PC?
Vậy Chiêu Thánh và Trần Cảnh có phải từng là vợ chồng không? Em tưởng vậy mà sao ổng đem gả cho Lê Phụ Trần?
Phượng Các
#6 Posted : Wednesday, April 22, 2015 10:16:23 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)
Các post trên có nói chuyện đó rồi, vì bà không con nên bị truất, sau này khi bà 40 thì được vua đem gả cho người khác. Gặp ông vua còn biết xót thương chớ phải như ông Càn Long đã qua tay vua rồi - dù chỉ một lần - thì sau đó phải suốt đời không được lấy ai khác. A, nếu bà cứ không lấy ai như nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất thì ít nhất giữ ngôi được thêm ít lâu?
xv05
#7 Posted : Wednesday, April 22, 2015 10:25:40 PM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,043
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)
Cũng có nhiều điều không thuyết phục lắm ha.

Bà Chiêu Thánh 40 tuổi (thời đó) mà còn sinh đuợc con! Tới hai lần sinh nở!

Có chồng sau thì sinh con vậy thì ông chồg trước bị bút bi bị bít??!!

Phượng Các
#8 Posted : Wednesday, April 22, 2015 10:35:37 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)
xv nói chị mới xem lại, ừ hé, vua phải lấy vợ của Trần Liễu đang mang thai, sanh con ra lên làm vua thì hoá ra là con của Trần Liễu và Thuận Thiên. TT là chị ruột của Chiêu Thánh, vậy ngôi vua nhà Lý tới đó không cho trưởng tử mà cho con gái thứ.
xv05
#9 Posted : Wednesday, April 22, 2015 11:09:40 PM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,043
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)
Chắc lúc đó bà TT có chồng rồi nên ko được (?)

Vậy ông vua đúng là bị bít!
Phượng Các
#10 Posted : Thursday, April 23, 2015 7:56:04 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)
Có trường hợp hai vợ chồng không con, bỏ ra đi lấy người khác thì cả hai đều có con.

Sau đó Thuận Thiên ngừng sanh luôn hay sao, xv có nghiên cứu?
xv05
#12 Posted : Thursday, April 23, 2015 11:02:52 PM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,043
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)
Anh Nguyen và chị PC, em chỉ đọc chơi cho biết vì thấy... thắc mắc thôi chớ ko có nghiên cứu gì hết.

Càng đọc càng rối càng quên. Nói chung thì chắc mình chỉ nên nhớ đại khái vậy thôi chớ chi tiết rạch ròi thì chắc khó chính xác.

Đại khái đọc sơ hai cái línk của anh Nguyen cho thì hiểu rằng hai anh em Trần Liễu và Trần Cảnh lấy hai chị em Thuận Thiên và Chiêu Hoàng. Sau Trần Cảnh (Lý Thái Tông) lấy chị dâu để có con nối dõi nhưng người được lập ngôi là con thứ Trần Hoảng (Trần Thánh Tông) cũng là con ruột của Thái Tông và Thuận Thiên công chúa - con thứ nhưng là con trưởng dòng đích. Còn người con trước của bà Thuận Thiên với ông Trần Liễu là thì không được lên ngôi như phía trên chị PC tưởng nhầm.

Còn lại thì em quên hêt rồi.

Xin lỗi anh Nguyen! Dạ, hông dám nói... Crying
Phượng Các
#13 Posted : Friday, April 24, 2015 2:43:23 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)
Originally Posted by: xv05 Go to Quoted Post


Xin lỗi anh Nguyen! Dạ, hông dám nói... Crying

nên nói đi, nếu không anh nguyen lại tưởng ai khác trong nhóm moderators xóa mất cái post của anh có cái link trong đó, thiệt tình!

nguyen1
#14 Posted : Friday, April 24, 2015 7:05:00 AM(UTC)
nguyen1

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/23/2013(UTC)
Posts: 1,192
Points: 3,600

Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)xv tóm tắt những điều cần thiết rồi nên cũng không cần 2 cái links đó nữa!

Không biết có ai tính xóa bài tôi mới đăng không nhỉ!


Phượng Các
#15 Posted : Friday, April 24, 2015 5:28:16 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)
Không biết vì lẽ gì mà con của Thuận Thiên với Trần Liễu lại không được lên ngôi vua? Phải chăng vì sau đó TT sanh tiếp và lần này là con ruột của vua nên được cho lên ngôi và cho ra rìa đứa con hờ kia?
xv05
#16 Posted : Saturday, April 25, 2015 1:29:17 AM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,043
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)
Hỏi là trả lời rồi chị PC!

(Dạ cám ơn anh Nguyen :) )
nguyen1
#17 Posted : Saturday, April 25, 2015 3:19:01 AM(UTC)
nguyen1

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/23/2013(UTC)
Posts: 1,192
Points: 3,600

Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)


Chắc PC không đọc được bài của cái link?
Trần Liễu có dặn con phải trả thù đó!

Ở VN những người hiếm muộn hay mượn giả con của bạn bè hay xin con nuôi để mong rằng mình cũng có con sau đó.
Những người con trên danh nghĩa hay những người con nuôi cũng đâu có được đối xử bằng con ruột!?!


Phượng Các
#18 Posted : Sunday, April 26, 2015 4:14:43 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,694
Points: 20,014
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 678 time(s) in 638 post(s)
Cái link bị xóa rồi nên chưa kịp đọc đó anh n guyen, mà link trong wiki cũng không mấy tin tưởng. Ngay sử sách của VN cũng đọc với nhiều dè dặt. Sử quan của triều này viết về triều trước thì khó mà trung thực được. Ngay như bài thơ của Tản Đà sách còn đó mà người ta sửa lời thơ của ông rồi. Chắc thấy câu: "mà em bán nước để mua chồng" nghe coi nặng nề quá nên bị sửa lại.
nguyen1
#19 Posted : Sunday, April 26, 2015 11:26:33 AM(UTC)
nguyen1

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/23/2013(UTC)
Posts: 1,192
Points: 3,600

Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)


À! PC có họ Trần không đó Confused ? Tôi thấy có một ông họ Trần cố gắng bào chữa cho hành động thời xưa trong tập lịch sử tiểu thuyết viết theo kiểu Kim Dung.

Có điều người ta viết khó tin nhưng có điều đã được nhiều người nhìn nhận như chuyện Trần Liễu mất vợ. Có ai mất vợ mà không thù, không hận? Con ghẻ sao bằng con ruột được?

Tôi thấy TĐ viết câu đó (sửa hay không sửa cũng vậy thôi) quá đáng, có vẻ không có suy nghĩ Angry !
Chiêu Thánh lúc lên ngôi có 7 tuổi, biết gì về triều chính? biết được bao nhiêu chữ mà viết chiếu truyền ngôi?


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.