Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

30 Pages«<1516171819>»
Chào Ngày Mới, Good Morning, Bonjour
viethoaiphuong
#321 Posted : Friday, September 20, 2019 2:49:41 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#322 Posted : Saturday, September 21, 2019 12:10:09 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#323 Posted : Sunday, September 22, 2019 12:11:40 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#324 Posted : Monday, September 23, 2019 12:05:18 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)hôm nay, theo cách tính toán của các nhà khoa học Thiên Văn của Pháp
về 'cơ học Vũ Trụ và Trái Đất'
thì đúng 9 h 50 và 11,81 giây => mới bắt đầu đươc gọi là mùa thu 2019 tại Pháp.


viethoaiphuong
#325 Posted : Tuesday, September 24, 2019 5:36:09 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#326 Posted : Wednesday, September 25, 2019 2:00:57 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#327 Posted : Thursday, September 26, 2019 2:17:18 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#328 Posted : Saturday, September 28, 2019 11:26:23 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#329 Posted : Sunday, September 29, 2019 2:29:40 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)


viethoaiphuong
#330 Posted : Monday, September 30, 2019 12:04:36 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)


viethoaiphuong
#331 Posted : Tuesday, October 1, 2019 3:04:29 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)


viethoaiphuong
#332 Posted : Wednesday, October 2, 2019 3:08:51 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#333 Posted : Thursday, October 3, 2019 3:32:11 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#334 Posted : Friday, October 4, 2019 12:08:17 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#335 Posted : Saturday, October 5, 2019 1:15:12 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#336 Posted : Sunday, October 6, 2019 1:15:45 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#337 Posted : Monday, October 7, 2019 2:26:27 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#338 Posted : Tuesday, October 8, 2019 12:36:39 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#339 Posted : Wednesday, October 9, 2019 1:15:56 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
viethoaiphuong
#340 Posted : Thursday, October 10, 2019 12:21:35 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,451
Points: 11,508

Thanks: 773 times
Was thanked: 172 time(s) in 171 post(s)
Users browsing this topic
Guest (2)
30 Pages«<1516171819>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.