Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

10 Pages«<8910
Tiếng kêu trong sa mạc .
levankylan
#181 Posted : Monday, September 10, 2018 10:50:27 AM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Vanky le to: RFA , RFI , VOA , BBC .
PHẢI TRẢ BẰNG MÁU MỚI KỊP .

muốn có Tự Do : - phải trả bằng máu
chưa đổ máu : - làm sao có Tự Do ?
cần phải nhớ : - Tự Do không ai cho
phải trả bằng máu : - tự nhiên sẽ có .

điều căn bản đó : - ai ai cũng biết
không có dân tộc nào không cần thiết
chỉ có chế độ man rợ , độc tài
Đảng trị Việt cộng mới muốn hủy diệt .

cộng sản chủ trương chuyên chính bạo lực
theo đúng quan thầy Trung cộng xâm lược
như đã rập khuôn : - “ Cải cách Ruộng đất “
giết hai trăm ngàn người chết thảm khốc .

dân số Tàu : - một tỉ năm trăm triệu
nghèo đói , ngu dốt , ô nhiễm ... trầm trọng
khi Việt Nam sáp nhập vàoTrung cộng
không biết điều đó có mấy ai hiểu ? .

Mật Nghị Thành Đô ( 1990 ) đã quá rõ ràng
phơi lộ dã tâm bán nước cầu vinh
thế cho nên chúng đàn áp biểu tình
đánh đập dã man , giam cầm nhân dân .

dân Tàu đã tràn khắp nước Việt Nam
lập Làng , Phố như đất của nó rồi
dù chưa tới năm hai ngàn hai mươi ( 2020 )
dân mình vô cảm vẫn : - điếc , đui , câm .

hay những tưởng chính mình là Thánh Gióng ?
đợi cho giặc Ân ( nay là Trung cộng )
“ ngựa sắt , roi sắt “... nếu đánh không thắng
cùng lắm thì nộp mạng giao ... nội tạng .

bọn Hán man đang chỉ cần có thế
khỏi bắt cóc , mua bán thêm tốn tiền
lãnh đạo hiện nay là bọn thương lái
đầu tư mạng sống huyết thống Rồng Tiên .

đồng bào Việt Nam có ai trả lời :
- ai là người có thể sống với Tàu ?
ai sống được với Tàu thì mau mau
gia nhập bầy đàn phản phúc giống nòi ./-

Lê Văn Kỳ
( Ngày 09 / 6 / 2016 )
levankylan
#182 Posted : Monday, September 10, 2018 11:46:58 AM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

Vanky Le TOo: RFA , RFI , VOA , BBC .
TỔ QUỐC ĐÃ ĐẾN GIỜ SINH TỬ .

là người Việt Nam da vàng , mũi tẹc
theo truyền thuyết con Rồng , cháu Tiên
họ Hồng Bàng , dòng dõi Lạc Long Quân
hình thể đất nước cong như chữ S .

đâu cần phải Phật giáo hay Công giáo
Cao Đài , Hòa Hảo ... miễn lòng có đạo
ĐẠO LÀM NGƯỜI có gốc , có cội nguồn
Tổ quốc , Dân tộc , huyết thống cha ông .

Tổ tiên ta không tiếc xương , tiếc máu
hy sinh mở rộng bờ cõi , giang sơn
trãi qua bao nhiêu thời đại huy hoàng
chống Tàu đồng hóa , giữ nòi mai hậu .

điếm nhục Trần Ích Tắc , Lê Chiêu Thống ...
bất cứ thời đại nào cũng dày đặc
cái lũ ma quái , cái quân đốn mạt
nhưng hèn , độc ác ... không bằng Việt cộng .

Việt cộng là người Việt theo cộng sản
du nhập học thuyết vô thần tồi bại
lại còn ngu xuẩn ôm cứng độc đảng
đi ngược trào lưu tiến hóa nhân loại .

mớm thêm bã nhai lại Hồ Chí Minh
nhưng thực chất là bình phong che đậy
buôn dân , bán nước , thảm sát sinh linh
không từ bất cứ thủ đoạn cằn táy .

thời đại ngày nay là thời đại internet
không còn rào cản , hết đường bưng bít
phút trước , phút sau thế giới đều biết
thế nhưng Việt cộng vẫn cố túm bịt .

rõ ràng một trăm phần trăm bán nước
rước Tàu từng bước xâm lược Việt Nam
triệt hạ , thủ tiêu lòng yêu tổ quốc
ngăn cấm biểu tình , đàn áp nhân dân .

Việt gian nhận lệnh khuấy nát đất nước
để Tàu mau sớm đồng hóa Việt tộc
từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu
đâu đâu cũng đã tràn đầy dân Tàu .

Tàu cộng chiếm biển giết dân mình rồi
“ máu chảy ruột mềm “ ôi đồng bào ơi !!!
chủ trương của đảng tiêu diệt nòi giống
còn đợi chờ gì sao chưa bạo động ??? .

tự do không tự nhiên mà có đâu
phải đánh đổi nó bằng xương , bằng máu
bằng mạng sống chính mình cho con cháu
thoát cảnh tái tục ngàn năm giặc Tàu .

muốn đuổi Trung cộng phải giết Việt cộng
sợ hãi đủ rồi , nhục nhã đủ rồi
ĐÃ ĐẾN GIỜ SINH TỬ : - vùng dậy thôi
cùng nhau quật khởi giành lại quyền sống .

đừng để chúng cứ “ bắt nguội “ từng người
khủng bố tinh thần , tiêu diệt nhuệ khí
bọn cầm quyền là lũ bất tri lý
không còn tính người , phải giết chúng thôi .

có dao dùng dao , có súng dùng súng
thế giới đã nhìn thấy dã tâm chúng
CÓ ĐỔ MÁU : - thế giới mới yểm trợ
bằng không Việt cộng khó lòng sụp đổ ./-

Lê Văn Kỳ
( 01 / 8 / 2014)

Vanky Le TOo: RFA, RFI, VOA, BBC.
NATIONALITY HAS HAPPENED.

The Vietnamese are yellow skinned
According to legend Dragon, Fairy children
Hong Bang, Lac Long Quan
The shape of the country is curved like the letter S.


No need for Buddhism or Catholicism
Cao Dai, Hoa Hao ...
has roots, has roots
Motherland, ethnic group, blood father.


Our ancestors do not have bones, blood
sacrifice to expand the border, giang painting
How many years of splendor
anti-ship assimilation, keep the future.


Shameless Tran Ich Tac, Le Chieu Thong ...
Any time is dense
the ghost of the ghost, the troop
but cowardly, cruel ... not equal to the Viet Cong.


Vietnamese communists are communist Vietnamese
Introduce the doctrine of atheism
But still stuck on the party
go back to the flow of human evolution.


Add the rancid rice to Ho Chi Minh
But it is actually a cover screen
trafficking, selling water, killing souls
not from any barbarians.


Today's age is the internet age
no barriers, no obstruction
minutes later, the world knows
However, the Viet Cong tried to cover up.


Clearly one hundred percent sell water
The procession of ships gradually invaded Vietnam
destroying, eliminating the love of country
Prohibiting the demonstration, suppressing the people.


Viet received the order to stir up the country
To soon assimilate the Vietnamese race
From Nam Quan to Ca Mau Cape
Wherever they are, they are full of Chinese.


Plus the sea killed their own people
"Blood flowing soft bowel" oh my dear fellow!
The policy of the party to destroy the race
What are you waiting for? .


freedom is not natural but where
To exchange it with bone, with blood
By living for yourself for your children
escape the renewal of thousands of years of Chinese military.


want to kill the Chinese Communists
scared enough, humiliated enough
HAPPENED: - get up
together to regain the right to life.


Do not let them "catch each other"
terrorize the spirit, destroy the gas
The rulers are floods of ignorance
no longer human, must kill them.


have a knife with a knife, have a gun with a gun
the world has seen them
HAPPY: - new world support
Otherwise the Viet Cong would not be able to collapse.


Le Van Ky
(01/8/2014)

Vanky Le TOo:RFA,RFI,VOA,BBC。
国籍已经发生。
越南人皮肤呈黄皮肤
据传说龙,童话儿
洪邦,Lac龙泉
这个国家的形状像字母S一样弯曲。

不需要佛教或天主教
曹岱,何浩......
有根,有根
祖国,族群,血父。

我们的祖先没有骨头,血液
牺牲扩大边界,画画
多少年的辉煌
反舰同化,保持未来。

Shameless Tran Ich Tac,Le Chieu Thong ......
任何时候都很密集
鬼魂的幽灵,部队
但是懦弱,残忍......不等于越共。

越南共产党人是共产主义越南人
介绍无神论的教义
但仍然坚持党
回到人类进化的流动。

将腐臭的大米加入胡志明市
但它实际上是一个封面屏幕
贩卖,卖水,杀死灵魂
不是来自任何野蛮人。

今天的年龄是互联网时代
没有障碍,没有阻碍
几分钟后,全世界都知道
然而,越共试图掩盖。

显然百分之百卖水
船只的游行逐渐侵略越南
摧毁,消除对国家的爱
禁止示威,压制人民。

越南接到了煽动国家的命令
很快就会吸收越南人的种族
从Nam Quan到Ca Mau Cape
无论他们身在何处,他们都充满了中国人。

再加上大海杀死了自己的人民
“血液流动的软肠”哦,我亲爱的家伙!
该党摧毁种族的政策
你还在等什么? 。

自由不是自然而是在哪里
与骨交换,用血
为自己的孩子而活
逃避数千年中国军队的复兴。

想要杀死中国共产党人
吓得够了,羞辱了
发生了: - 起床
共同重获生命权。

不要让他们“互相抓住”
恐吓精神,摧毁气体
统治者是无知的洪水
不再是人类,必须杀死他们。

拿刀拿刀,拿枪拿枪
世界已经看到了它们
快乐: - 新的世界支持
否则,越共将无法崩溃。

Le Van Ky
(2014年1月8日)levankylan
#183 Posted : Tuesday, September 11, 2018 5:53:06 PM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Vanky le to : RFA , RFI , VOA & BBC .
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI .

trong chiến tranh vay nợ nần bom đạn :
- Liên Xô , Trung cộng , Ba Lan , Tiệp Khắc ...
vấy máu nhân dân miền Nam , miền Bắc
" GIẢI PHÓNG " RỒI MỚI LÒI MẶT PHẢN .

CHÚNG PHẤT CỜ MÁU CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN
NAY TRỞ THÀNH TƯ BẢN ĐỎ CHÍNH CHUYÊN :
- đàn áp - giam cầm - tù đày - thủ tiêu
chiếm nhà - cướp ruộng , đất ... dân ta thán .

tiền những công trình đầu tư xây dựng :
- bệnh viện - trường học - đường xá - cầu cống ...
vật phẩm nhân đạo thế giới tiếp cứu :
- CHÚNG NÓ ĐỚP NHƯ CÁ TRA ĐỚP CỨT .

bọn tham quan bây giờ đã phì nộn
xe hơi đời mới , nhà lầu 5 , 7 " tấm " ( tầng )
của chìm , của nổi gia tài bạc tỉ
- VẪN CÒN RỈA NHƯ LÒNG TONG RỈA XÁC .

Công an nhân dân chính là mật vụ :
( thời thực dân pháp , thời phát xít Nhật )
- rình rập - bắt bớ - tra tấn - đóng chốt
Nhà Thờ , Nhà Chùa , các Nhà Dân Chủ ...

CÓ VỀ VIỆT NAM MỚI THẤY TẬN MẮT :
hãy vào quán cóc để biết sự thật
bao nhiêu thán oán dân lành oan ức
tận cùng khốn cực còn bị trấn lột .

ĐI RA MIỀN BẮC , GHÉ QUA MIỀN TRUNG
về tới tận cùng đồng bằng Cửu long
XƠ XÁC RUỘNG ĐỒNG : - MẸ VẪN NGỒI KHÓC
PHỐ XÁ KHUYA KHOẮT : - CHA CÒN CÒNG LƯNG .

CHỊ BÁN THÂN XÁC : - LÀM DÂU ĐẠI HÀN ,
dâu Đài Loan ... chúng rêu rao , mặc cả
ANH CUỐC , CÀY : - NỢ CHỒNG CHẤT KHÔNG KỊP TRẢ
EM ỐM ĐÓI : - VAN LẠY ĐỜI XIN ĂN .

trốn bỏ quê hương tỵ nạn co675ng sản
nhưng mỗi năm vẫn gửi về bạc tỉ
đã hà hơi tiếp sức cho Cộng phỉ
còn phỉ báng Quốc Gia , ca tụng Đảng .

trí thức hải ngoại thấy mặt mà phát ói
bằng cấp cao nhưng đầu óc bại hoại
chúng nó thừa biết chủ nghĩa Cộng sản
nhưng miệng mồm vẫn kêu gọi hòa giải .

Việt gian hải ngoại thường đứng chàng hảng
kêu xóa hận thù . đánh đỉ dẫn mối
mua bán hàng hóa Việt cộng trục lợi
chúng vừa cướp vừa đánh trống la làng .

chao ơi !!! sao đất nước tôi quá khổ !!!
xa xưa đã bị ngàn ( 1000 ) năm Bắc thuộc
nay Hồ , Đồng , rồi Mạnh , Dũng ... bán nước
rước Hán tộc về giày xéo mã tổ .

chỉ mười bảy thằng , con trong Chính Trị Bộ
một trăm tám mốt đứa Trung Ương Đảng
mà tám mươi lăm triệu dân kinh hoảng
bởi đâu nên nỗi hởi Việt kiều chó ??? ./-

Lê Văn Kỳ
( www. VietLand.com 01 / 10 / 2011 )


levankylan
#184 Posted : Tuesday, September 11, 2018 6:20:12 PM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Vanky le To : RFA , RFI , VOA & BBC .

MẤT NƯỚC RỒI , CÒN CHI NỮA .
trời trăm độ nóng nhưng đâm phát rét
biển Đồ Sơn , biển Vũng Tàu , Nha Trang
và còn biết bao nhiêu biển bờ khác
của Việt Nam đen nghịt dân Hán tộc .

Tàu khựa “ du lịch “ ngu sao trở về
bởi Việt Nam là “ đất nước đáng sống “
gái Việt nghèo khổ tha hồ gieo giống
trai Việt mê nhậu , ghiền hút cần sa ...

lãnh đạo man trá tất cả đều giả
Hồ giả ( tên thật Thiếu tá Hồ Quang )
tình báo Hoa Nam thay Nguyễn Tất Thành
chết trong tù Hồng Kông bệnh lao phổi .

thế là lũ chúng thi nhau nói dối
khai man tuổi , cha vô danh , bần cố
nhưng bằng cấp , học vị ... mua bạc bó
có “ ghế ngồi “, chức bự để trục lợi .

chặt phá rừng cây thây kệ lủ lụt
khai thác dầu lấy dầu thô bán trút
bán sạch mỏ than nay phải nhập than
rừng vàng , biển bạc sao dân cùng bần ??? .

tự bao giờ Tàu lập làng , lập phố
lập khu tự trị ... chiếm hết vị trí
Phú Quốc , Vân Đồn , Bắc Vân Phong ...
xung yếu quốc phòng của nước Việt Nam .

“THÀ RẰNG MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG “
lời thằng tổng bí thư Nguyễn Văn Linh
trong Mật Nghị Thành Đô với Trung cộng
Việt Nam đã mất nước năm chín mươi ( 1990 ) .

từ đó đẩy xã hội vào băng hoại :
mất nhân tính , mất tín ngưỡng , văn hóa
thành dững dưng vì não trạng biến thái
suy nhược nhuệ khí , tinh thần yêu nước .

máu tự ái dân tộc hâm hấp nóng
chực đốt cháy vào những ngày sắp tới
xuống đường biểu tình hỏi tội thằng Trọng
thằng Quang , thằng Phúc , con Ngân giặc cái .

bầy đàn vong nô thi nhau trấn lột
mồ hôi , nước mắt , máu xương dân tộc
cưỡng đoạt ruộng đất cho Tàu di dân
Tàu đã sinh con , đẻ cháu đầy tràn .

đồng bào Việt Nam có nhận thức không :
- vận mạng Tổ quốc như chỉ treo mành
- hậu vận con cháu mất hẳn cội nguồn
sao còn thờ ơ , vô cảm cho đành ??? .

Lê Văn Kỳ
( ngày 12 tháng 8 năm 2018 )levankylan
#185 Posted : Tuesday, September 11, 2018 6:54:07 PM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Vanky le To ; RFA , RFI , VOA & BBC .

Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan : “ Chấm dứt chiến tranh Việt Nam , không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong . Vì lẽ cái giá phải trả cho loại Hòa bình đó , là ngàn năm tăm tối , cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau “ .

Chúng tôi tin tưởng vào ông Donald Trump Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ
sẽ là một vị Tổng Thống có trách nhiệm với dân tộc Việt Nam trong tương lai để chuộc lại cái tội phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa .

BẢN MẶT PHẢN BỘI .

tâm tư nặng trĩu bấy lâu
lưu vong biệt xứ bưng đầu muốn điên
Mậu Thân sáu tám ( 68 ) nối liền
Hạ Lào bảy mốt ( 71 ) ai kiền chân ai ? .

Mùa Hè đỏ lửa bảy hai ( 72 )
sửng sờ , tê tái lá bài đồng minh
Kissinger ngài cố vấn an ninh
qua Trung cộng ướm Bắc Kinh giở trò .

miền Nam nước Việt tự do
ngài đem bán đứng cơ đồ , sinh linh
Chu Ân Lai ( Thủ Tướng Trung cộng ) đẹp ý tình
khen ngay đế quốc hết mình chịu chơi .

hai mươi mấy triệu con người
ông Kissinger tán tận bỏ rơi lạnh lùng
chẳng cần đạo lý thủy chung
Hoa Kỳ rao giảng khắp cùng năm Châu .

nghĩa tình trở mặt quá mau
bền lâu gắn bó cớ sao nuốt lời ?
mực chưa khô đã xóa rồi
ngài cho bài học nhớ đời khó quên .

ngài chơi đòn độc lại hên
được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình
năm mươi tám vạn chiến binh ( 58 , 022. . 000 )
Hoa Kỳ tử trận hi sinh cho ngài .

Việt Nam mấy triệu lạc loài
năm trăm ngàn bỏ xác trôi biển Đông
đã ba mươi mấy năm ròng
chín mươi triệu ( người Việt ) vẫn quyết lòng đấu tranh .

quyền làm người sống an lành
thưa ngài Tiến sĩ lưu manh nghĩ gì ?
con đường cộng sản đang đi
ngài là thủ phạm thực thi điên cuồng .

chính ngài là kẻ vạch đường
để cho cộng sản giết đồng bào ( chúng ) tôi
lão Lê Đức Thọ chết rồi
cả hai đồ tể chia đôi tiền Nobel .

kìa Paris ( đại ) lộ Kleber vận đen
nơi đây đồng bọn đê hèn gặp nhau
bảy hai ( 72 ) buôn lái đấu thầu
miền Nam nước Việt nát nhầu hơn tương .

đã ba mươi mấy năm trường
bây giờ mới được tỏ tường nguyên nhân
đài RFA ( Á Châu Tự Do ) phát lại nguyên văn
chính ngài bức tử quân , Dân miền Nam .

TIẾC THAY THẾ GIỚI SAI LẦM
OAN CHO QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HJÒA
tiếc thay ngạo mạn mù lòa
dưỡng , nuôi cộng sản điêu ngoa sống còn ./-

Lê Văn Kỳ
( 16 / 5 / 2012 )

Vanky le To; RFA, RFI, VOA & BBC.

US President Ronald Reagan: "Ending the Vietnam War, it is not just the withdrawal of troops home. Because the price paid for that kind of peace is a thousand years of darkness, for the generation born in Vietnam later. "

We believe in Donald Trump, the 45th President of the United States
will be a responsible president with the Vietnamese people in the future to atone for the slander of the Republican ally.

FOUNDATION SHAPE.

The mind is heavy for a long time
Exit the head to want to mad
Mau Than six eight (68) connected
Lower Laos seventy one (71) Who's who? .

Flaming season two seven (72)
blabbering, numbness re-allied
Mr. Kissinger is a security adviser
via Chinese Communism Beijing games.

South Vietnam free
he sold the stand, the spirit
Zhou Enlai (Chinese Prime Minister) is beautiful
Commitment to the Empire to play all his.

twenty million people
Mr. Kissinger chuckled coldly
no ethical principles
The United States preached the same year.

lover turned too quickly
durable bond in the end to swallow?
The ink has not dried yet
He gave his lessons to unforgettable life.

He played the blows again
was awarded the Nobel Peace Prize
Fifty-eight thousand warriors (58, 022. 000)
United States death battle for him.

Vietnam millions of species
Hundreds of thousands abandoned the East Sea
for thirty years
The ninety million (Vietnamese) are determined to fight.

the right to live a happy life
What do you think of Dr. Burns?
the communist road is going
You are the culprit of insanity.

You are the roadblock
let the communists kill my people
Le Duc Tho died
Both of them split the Nobel Prize.

Paris Kleber is black
Here the despicable met together
Two (72) bidding bureaus
South Vietnam is more melancholy.

thirty years of school
Now is the cause
RFA (free speech)
he was a soldier, South Vietnamese.

WORLD REPLY GENTLEMEN
OAN FOR HUNGARY VIET NAM MEMBERSHIP
unfortunately a blind arrogant blind
, the living of the communists.

Le Van Ky
(May 16, 2012)
levankylan
#186 Posted : Tuesday, September 11, 2018 8:03:38 PM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Vanky le to: RFA , RFI , VOA & BBC .
MỘT MẤT , MỘT CÒN : OKAY ? .
Phải công nhận cũng là con người nhưng là người được sinh ra được sống trên những đất nước văn minh tiến bộ , tự do dân chủ , tam quyền phân lập cũng khác hẳn ( một trời một vực ) với các xứ sở đã kém văn minh , nghèo mà còn độc tài , tàn ác ngay chính với cả đồng tộc của mình .
Tôi cũng đã đi “ lùng sục “ khắp các quốc gia trên thế giới qua discover để tìm xem thử có đất nước nào như xã hội Việt nam do bầy đàn Việt cộng lãnh đạo đất nước nầy hay không ?.
Toàn bộ dàn lãnh đạo Việt cộng khắp hang cùn hẻm cụt , từ thượng tần kiến trúc đến hạ tần cơ sở chúng nó đều cùng một duộc : - ngu dốt , tham lam , ác độc , bịp bợm , dối trá . Nếu ai đó biết sự thật về gốc nguồn xuất thân , bản chất vong nô thì cũng chẳng còn lấy làm lạ Bầy đàn từ hang PacPó chui ra với dép râu nón cối , với răng đen mã tấu quen đời sống hoang thú ; Đã thú hoang thì chỉ có ở rừng rậm chứ chạy xộc về thành phố thì đúng là kiếp nạn của dân tộc .
Chúng đã biến xã hội Việt nam có hơn 4 ngàn năm văn hiến thành man dã trở lại thời kỳ ăn lông ở lổ , thời đồ đá , thời bộ lạc ăn thịt sống.
Không có nhân tính thì làm sao có thể gọi là con người ?.
Không có tình tự dân tộc thì làm gì có tổ quốc ?.
Không có niềm tin tín ngưỡng thì làm sao có được phẩm chất đạo đức ?.
Đã như vậy thì làm sao hoàn thiện xã hội được ???.
Hôm nay chúng ta bỏ chút thời giờ bổ cái đầu lãnh đạo Việt cộng thử xem não trạng chúng “ tiến hóa “ ra làm sao :
- Nguyễn Sinh Cung ( còn tên khác nữa là Nguyễn Tất Thành ) xuống tàu buôn của Pháp xin làm bếp kiếm sống rồi trôi nỗi trên đất Pháp bèn xin vào học trường bảo hộ , nơi đào tạo công chức của Pháp , nhằm mục đích lại quay về VN làm trong guồng máy cai trị của thực dân Pháp . Đơn bị bát , đành sống đời cù bơ cù bất . Vậy làm sao lại bảo “ Bác Nguyễn Sinh Cung ra đi tìm đường cứu nước nhỉ ? . Bác Cung nhà ta hết đường nên đã nhập vào Đảng Cộng sản Pháp , trôi nỗi qua Nga , qua Tàu hoạt động cho Cộng sản quốc tế làm tên lín h đánh thuê cho ngoại bang bằng chính ngay máu xương , mạng sống của đồng bào ruột thịt của mình .
Ở Tàu bác Cung chính thức lấy vợ là bà Tăng Tuyết Minh . Và bác Cung chết năm 1933 vì bệnh ho lao trong nhà tù Hương Cảng .
- Thằng chó chết đang nằm chình ình trong Ba Đình chính là thằng Thiếu tá Hồ Quang tức thằng tình báo Hồ Tập Chương do Trung ương tình báo Hoa Nam tráo vào nhằm mục đích : “ vết dầu loan “ ; Với kế hoạch “ tằm ăn dâu “ của nhà nước Tàu cộng nhằm sáp nhập Việt nam vào lãnh thổ Trung cộng . Đã mấy chục năm nay thằng Tàu phù Hồ Chí Minh ( tức Hồ Tập Chương ) nằm ăn vạ ngốn mỗi ngày hàng tỉ tiền thuế của dân Việt nam .
- Kể từ ngày thằng bọ chó Hồ Chí Minh Tàu cộng lộng giả ngồi vào ghế Chủ tịch nước Việt đâu có dám về Nghệ An để bái lạy mồ mã cha ông , thăm bà con , nhất là bà chị ruột của nó vì nó sợ lộ tông tích , cho dù phẩu thuật có tiến bộ đến đâu thì những sinh hoạt thời ấu thơ , tính nết ...cũng không thể “ phẩu thuật “ được .
BỌN ĐẦU BÒ , ÓC CHÓ , NÃO LỢN BỘ CHÍNH TRỊ VIỆT GIAN BẠI HOẠI CÓ BIẾT THỰC HƯ KHÔNG ???. TRUNG CỘNG ĐÃ CÔNG BỐ , BẠCH HÓA RỒI , THÌ ĐẢNG VIỆT CỘNG LÀM SAO MÀ KHÔNG BIẾT .
Biết rành rọt như 1 + 1 = 2 nhưng vì thằng con nào tay cũng đã nhúng chàm , nên ngậm câm như hến để tiếp tục đục khoét , bòn rút tài nguyên , sức lực , trí tuệ của dân tộc Lạc Hồng cho đến ngày cạn kiệt..
Hãy nghe thằng Tổng Bí Thư ( phu đồn điền cọp rằn của Pháp ) Lê Duẩn tuyên bố : - “ Đánh chiếm miền Nam Việt nam Cộng hòa để cho Nga , cho Tàu cộng “ .
Và hãy nghe tiếp thằng Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh :
“ Biết theo Tàu là mất nước . Nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng “ ...
Như vậy đủ hiểu bọn vong nô Việt gian chúng đã muốn gì .
( hết phần 1 )Vanky le is: RFA, RFI, VOA & BBC.
LOSS, ONE: OKAY? .
Recognition is also human but the person who was born to live in progressive civilized countries, liberal democracies, and the separate right to separate kingdoms (one heaven) with less civilized countries poor, but also dictatorial, cruel righteous with his whole race.
I also went to search all the countries in the world through discover to see if any country like the Vietnamese society led by the communist Vietnamese community or not.
The entire Vietnamese communist leadership throughout the alley, from the upper reaches of architecture to lower base they are all the same: - ignorance, greed, evil, deceit, lie. If somebody knows the truth about the origins of the origin, the essence of death is no longer strange. The herd from the PacPo cave came out with a whiskers cone, with a black tooth familiar with wildlife; Wild animals are only in the jungle to run to the city, it is true that the victims of the nation.
They have turned the Vietnamese society over 4,000 years of civilization into a savage back to the feathered period, the Stone Age, the tribe eating meat.
Without human nature, how can human beings be called?
There is no national identity, what country do you have?
No belief in faith, then how to have moral qualities?
Then how can society be perfect?
Today we spend some time revising the head of the Viet Cong leader to see how they "evolve":
- Nguyen Sinh Cung (also known as Nguyen Tat Thanh) went to French merchant ships to earn a living and then drifted on French soil to apply to the school of protection, where the training of civil servants of France, aimed again returned to Vietnam in the ruling machine of the French colonialists.Single bowl, to live hard life tickle tickling. So how do you say "Uncle Nguyen Sinh Cung came out to find a way to save water? . Uncle Cung's house is out of the way, so I entered the Communist Party of France, drifted through Russia, through the ship to work for the international Communists as the name of hired foreigners with the blood just right, the life of the intestine her flesh.
At Tau Cung ship officially married Ms. Tang Tuyet Minh. And Mr. Cung died in 1933 from tuberculosis in Hong Kong prison.
- The dead dog lying in the trunk in Ba Dinh is Major Thich Ho Quang, who informs Ho Chi Chuong of the Central Intelligence Agency in the purpose of "the oil loan"; With the plan "silkworms eat strawberries" of the Chinese Communists to integrate Vietnam into the Chinese territory. Tens of years now, Chinatown has been home to billions of Vietnamese taxpayers.
- Since the Ho Chi Minh City dog, the Chinese patriarch was sitting in the chair of Vietnam, daring to go to Nghe An to worship his father's graves, visit his relatives, especially his sister, because he feared Regardless of the progress, the activities of childhood, traumatic ... also can not "surgery".
HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY HAPPY HAPPINESS DO NOT KNOW ??? PUBLIC DISCLAIMER, WHETHER WHEN IT DOES NOT KNOW.
Knowing as 1 + 1 = 2, but because the son of any hand has dipped indigo, so mute as mussel to continue chiseling, extract resources, strength, wisdom of the Lac Hong until the day of dry masterpiece
Le Duan declared: - "Capturing the South Vietnam Republic for Russia, for the Chinese Communists."
And listen to General Secretary Nguyen Van Linh:
"Knowing that the ship is dehydrated. It is better to lose the country than the Party ... "
That is enough to understand what they want nothing.
(part 1)
levankylan
#187 Posted : Tuesday, September 11, 2018 8:22:17 PM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Vanky le to : RFA , RFI , VOA & BBC .
( phần 2 )

Nay đến đời thằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng : Quyết bảo vệ Khu Tự trị Formosa của tập đoàn gan thép Tàu cộng ( Tàu cộng hối lộ tượng Hồ bã chó bằng vàng ròng nặng 50 kg ) . Tàu cộng tha hồ xả thải độc chất giết biển miền Trung , hại ngư dân 4 tỉnh Nghệ An , Hà Tỉnh , Quảng Bình , Quảng Trị kiệt quệ . Hậu quả bệnh ung thư di căng giết mỗi ngày chết hơn 300 người ( cao nhất thế giới ) . Không những thế mà toàn các sông ngòi , ao hồ , mương rạch đều bị bỏ lén chất độc ; Cả ruộng nương , vườn tượt đều nhiểm độc nhằm giết sạch cá mú , nhằm làm kiệt quệ nền kinh tế thương mại Việt nam .
Cũng chính thằng Trọng đầu bạc nầy đã ra lệnh mở cửa khẩu cho dân Tàu tràn vào , cho chúng ở bám nằm vùng ( như chính sách của Nga đã lên kế hoạch cho dân Nga tràn vào bán đảo Crưm của Ukraina và rồi bày trò trưng cầu , kết quả sáp nhập vào Nga ) chỉ cần thêm vài năm nữa tại VN cũng sẽ bày trò tái diễn như Nga thế thôi .
Tôi không hiểu có phải dân Việt nam là dân ngu ngục hay không
-Tại sao không có một phản ứng nào , cho dù đó là phản ứng tiêu cực đi chăng nữa , qua hành động của thằng TBT Nguyễn Phú Trọng khi thăm Cuba , nó lấy tư cách gì mà xử dụng tiền thuế của dân Việt nam cho Cuba vay , nay tự nhiên XÓA NỢ ( bộ Cp Cuba là cha thằng dân VN hay sao ? ) .
- Dân tộc VN đang phải còng lưng ì ạch trả nợ công ( đến bao giờ mới trả nỗi ? ) vậy mà thằng Trọng khi qua Pháp dám xài hơn 200 ngàn EU để thuê đăng một bài viết trong mục quảng cáo chỉ nhằm thổi phồng “ đỉnh cao trí tuệ loài khỉ đột “ bầy đàn của chúng .
- Ngoài ra cũng chính cái thằng được gọi là Tổng Bí Thư lãnh tụ nước Việt cộng còn chơi ngông bỏ ra 20 triệu dollars Mỹ để hoàn tất “ phi vụ khủng bố “ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất nước Đức . Hậu quả của hành động ngu dốt nghe theo thằng gian hùng Trung cộng đốt đít , xúi trẻ trâu ăn cức gà sáp lãnh đủ , không những chỉ bị nước Đức trừng phạt mà lôi theo cả Liện hiệp Âu châu vì nước Đức là nước đầu tàu của khối Âu châu .

Hành động nầy của thằng Trọng “ lú “ là minh chứng về sự lệ thuộc , nô bộc của nhà nước VN đối với Tàu cộng . Phơi lộ sự vô học thức , thú tánh côn đồ của bọn cầm quyền nước Việt cộng cạn suy nghĩ , suy tính viễn ảnh chính trị chưa tới thì làm sao có thể lãnh đạo đất nước ???. Chuyện cá nhân Trịnh Xuân Thanh chỉ là chuyện nhỏ , đồng ý thằng Viêt cộng TXT là tham quan , nhũng lạm làm thâm thủng thiệt hại ngân sách quốc gia đáng tội ( lại “ chết “ vì mê gái , trong khi TXT có một gia đình ) nhưng nhà nước Việt cộng không thể hành động vi phạm với công pháp quốc tế đã quy ước .
Hành động của Nguyễn Phú Trọng đưa mật vụ nhảy vào lãnh thổ của nước Đức hoàn toàn ấu trỉ . Nước Đức là một nước pháp trị sẽ bảo vệ chủ quyền với bất cứ giá nào khi bị xâm phạm . Từ chuyện mật vụ VN xâm nhập nước Đức làm tôi nhớ lại bọn Việt cộng chúng đã từng ăn quen , nay nhịn không quen , thành cố cật của bọn khủng bố kém cỏi , chúng cứ tưởng nước Đức chắc cũng như các nước lân bang Lào , Cam Bốt , Thái Lan thế thôi . Chúng đã từng vượt biên qua bắt người như đã từng qua Cam Bốt bắt nhà tranh đấu dân chủ Lê Trí Tuệ và các nhà đấu tranh chính trị khác . ( Lê Trí Tuệ chắc chúng đã giết rồi ) .
DÂN VN KHI CHẾT MUỐN CÒN NỘI TẠNG ĐỂ CHÔN THÌ PHẢI BẠO ĐỘNG LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC ( thằng Trung cộng đang chờ thâu tóm nội tạng dân Viện nam đó ) TRƯỚC TIÊN PHẢI KHỬ THẰNG TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG .
Chính quyền Việt cộng xuất thân từ : “ Dép râu , Nón cối và Mã tấu “ , đằng sau bầy đàn PácPó ( khỉ đột qua lao động rụng lông , đứt đuôi thành người cộng sản ) là vũ khí , đạn dược , quân trang , thuốc men đủ mọi thư của Liên sô , của Trung cộng ( nay mắc nợ phải trả cho lưu manh côn đồ đăng mặt rô trên thế giới )
Dân Việt nam : 43 năm miền Nam , gần 80 năm miền Bắc sốnhg với chế độ buôn dân bán nước nhưng : “ VẪN CÒN BÚ MỚM , KHÔNG CHỊU LỚN THẾ MỚI NGỘ PHẢI KHÔNG ... ĐỒNG BÀO MÌNH ƠI ! “
Hiện tình đất nước :
- Tổ quốc đang trên lò lửa vì dân Tàu cộng đã ở đầy khắp lãnh thổ Việt nam , nhất là các vùng nhượng địa : Đặc Khu Kinh Tế
- Dân tộc sắp bị lệ thuộc vào Hán tộc năm 2020 .
Kính thưa đồng bào trong nước ,
Chúng tôi là người Việt ở nước ngoài rất yêu quê hương đất nước vì cùng chung một giòng máu , lich sử nhưng hoàn toàn không có trách nhiệm về việc mất nước . Bổn phận chủ yếu là ở đồng bào . Đồng bào nếm mùi Việt cộng , thấm đòn gian trá bỉ ổi của Việt cộng ; Bị Việt cộng tướt đoạt quyền sống , bị Việt cộng trấn lột , ăn cướp mồ hôi nước mắt , xương máu nhân dân qua cưỡng chế đất đai , ruộng vườn , cơ sở sản xuất ... còn chúng tôi nhiều lắm chỉ có người thân bỏ mạng vì phải vượt biển trốn Việt cộng sau năm 1975 khi miền Nam bị tập đoàn cộng sản quốc tế bề hội đồng , hiếp dâm tâp thể .
Nếu đồng bào muốn tiếp tục sống với Việt cộng để chờ ngày Tàu cộng tiếp quản thì đều tùy thuộc ở đồng bào .
Đồng bào chính là người lãnh đạo đất nước chứ không phải chúng tôi . /-
Lê Văn kỳ .
( tháng 5 năm 2018 )

Vanky le is: RFA, RFI, VOA & BBC.
( part 2 )

Now General Secretary Nguyen Phu Trong: Decided to protect the Formosa Autonomous Region of the Congo Steel Conglomerate Group (50 kg goldfish tank dog). The boat destroying toxic waste killing the sea in Central Vietnam, the fishermen in four provinces of Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri exhausted. The consequences of mobile cancer kill more than 300 people every day (the highest in the world). Not only that, all the rivers, lakes and canals are all poisoned; Both fields, gardens are poisoned to kill the grouper, to exhaust the commercial economy of Vietnam.
It was this same big tycoon who ordered the opening of the Chinese border to override them, for them to stay in the region (as Russian policy had planned for the Russians to invade the Crimean Peninsula of Ukraine and then to display it. If only a few more years in Vietnam will also play a recurring role as the Russian only.
I do not understand if the Vietnamese people are foolish or not
-Why not have a reaction, whether it is negative reaction, by the action of TBT Nguyen Phu Trong when visiting Cuba, it takes the status of using the tax money of the Vietnamese people for Cuba borrowed, now natural XAA DE (Cuba is the father of the Vietnamese people?).
- The ethnic Vietnamese are forced to pay back debt (to ever pay back?) So that when he passed over France to spend more than 200 thousand EU to rent a post in advertising only to exaggerate " gorgeous ape's gorilla "herds.
In addition, the same guy called General Secretary of the communist government also played out $ 20 million to complete the "terrorist" kidnapped Trinh Xuan Thanh in Germany. The consequences of the act of ignorance is that the heroic hero of Vietnam burns his ass, instigating the buffalo to eat the chicken wax enough, not only be punished by Germany but also the European Union because Germany is the leading country. of the European bloc.

This action of the key "luc" is evidence of the dependence, slavery of the US state for the Chinese Communists. To expose the uninformed, the thugs of the ruling power of the Vietnamese communists to think, thinking about the political prospects yet to come, how can lead the country ???. Trinh Xuan Thanh's personal story is just a little thing, agreeing with the TXT guy is visiting, the abuse makes the national budget deficit deceive (again "dead" because of sexiness, while TXT has a family ) but the Viet Cong community could not act in violation of international law.
Nguyen Phu Trong's action put the secret service into the territory of Germany completely peddling. Germany is a rule of law that protects sovereignty at all costs when it is violated. From the story of Vietnam secret service to the Germans reminds me of the Viet Cong they have been familiar with, they are not accustomed, the fortunes of the terrorists inferior, they thought Germany as well as neighboring countries of Laos , Cambodia, Thailand. They have crossed the border as they used to go through Cambodia to arrest democracy activist Le Tri Tue and other political activists. (Le Tri Tets sure they have killed).
DANISH PEOPLE WOULD LIKE TO SLEEP THE DEPARTMENT OF THE VIETNAMESE WATER SALES (the Chinese are waiting to acquire the organs of the men's institute) BEFORE THE STAGE OF THE NGUYEN NGUYEN PHU TRONG.
The government of the Viet Cong was originally from: "Slippers, Cats and Cymbals", behind the Pockpoons (gorillas, shearers, tails, and communists) were weapons, ammunition, medicine of all the letters of the Soviet Union, of China (now indebted to the world's most valuable pilgrims)
Vietnamese people: 43 years in the South, nearly 80 years in the North with the regime of trafficking in the country, but: "STAINLESS STEEL MUST NOT BE GREAT NEXT MUST NOT ... DO NOT HAVE ME! "
Country situation:
- The Fatherland is on fire because Chinese Communists have occupied the whole territory of Vietnam, especially the concession areas: Special Economic Zone
- Ethnic groups are about to be dependent on Han ethnic group in 2020.
Dear compatriots in the water,
We are overseas Vietnamese love the country for the same blood, history but absolutely no responsibility for dehydration. The main duty is in the people. Our compatriots taste the Vietcong, penetrating the guilt of the Viet Cong; For the Vietcong to wipe out the right to live, to be stripped of by the Viet Cong, robbed of sweat, tears, blood of the people through land coercion, fields, production facilities ... and we have so many only relativesForced to cross the sea after the Communists escaped after 1975 when the South was attacked by the international communist group, rape.
If the compatriots wish to continue living with the Viet Cong to wait for the Communist take over, they depend on the compatriots.
The compatriots are the leaders of the country, not us. / -
Le Van Ky.
(May 2018)


levankylan
#188 Posted : Thursday, September 13, 2018 8:06:55 PM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Vanky le to : RFA , RFI , VOA & BBC .
BẦY ĐÀN VIỆT CỘNG .

đầu óc trẻ thơ : - như tờ giấy trắng
nếu vò thì nhăn , nếu căng thì thẳng
chỉ cần giọt mực : - lem nhem , hoen ố
các cháu hồn nhiên xin đừng nhồi sọ .


cha mẹ các bé đã quá cùng khổ
quần quật kiếm sống cũng vì dòng tộc
hy sinh đời mình cho con ăn học
đứng thẳng làm người thoát đời nô lệ .


đất nước Việt bốn ngàn năm văn hiến
“ rừng vàng , biển bạc “ tổ tiên để lại
nay toang hoát bởi bầy đàn biến thái
chủ nghĩa tam vô phất cờ Cộng sản .


đảng Hồ khủng bố nhờ đám bưng bô
vốn nòi mả tấu , nón cối , dép râu
gốc Việt nhưng lại khoái cám ba Tàu
dẫm , chồm húc máng , láo liên gầm gừ .


Tàu đã tràn vào lập làng , lập phố
bàng hiệu chữ Tàu , tên đường người Tàu
mua - bán , lưu hành bằng nhân dân tệ
phát thanh tiếng Tàu ... nước Việt còn đâu ???.


nay phơi trắng mặt Việt gian Bùi Hiền
chỉnh sửa , thay đổi chữ nghĩa tổ tiên
từ phong phú , trong sáng đầy súc tích
cải biên Hán hóa đó là mục đích .


thằng Hồ Ngọc Đại con rễ Lê Duẩn
hèn chi ỷ cậy quyền lực bố láo
cấm phụ huynh không có quyền dự thảo
dù cha mẹ là người sinh ra bé .


từ mẫu giáo nhìn lên cao trung học
vào lớp đánh nhau xé áo , tuột quần
học trò , thầy – cô mua dâm , bán dâm
không còn truyền thống phẩm chất đạo đức .


xem clips mới thấy “ rường cột nước nhà “
treo trái dưa leo ngay nơi con C.
con gái quỳ gối tranh đưa miệng đớp
ngược lại con trai tớp trái táo L.


hết cái trò chơi nhai C. liếm L.
lại bày nằm ngữa , nằm sấp bú mồm
còn thêm trò nắc đít chơi như chó
giữa nơi công cộng đúng bầy giòi bọ .


tổ sư cha cái thằng Phùng Xuân Nhạ
Bộ Giáo Dục mà như thế nầy sao ???.
còn bắt các Cô Giáo đi tiếp rượu
cho bầy heo nái tham chúng dày vò .


hơn tám mươi năm ăn cướp , ăn giựt
mà Đảng không làm nỗi được cây cầu
cho các cháu miền núi khỏi đu dây
cả bầy cầm quyền thối thây , phản phúc./-


Lê Văn Kỳ
( Ngày 13 Tháng 9 Năm 2018 )

levankylan
#189 Posted : Saturday, September 15, 2018 1:26:48 PM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
vanky le to : RFA , RFI , VOA & BBC .
HÃY NGHĨ ĐẾN ĐỜI SAU .

đã mất rồi Tổ quốc Việt Nam tôi
hãy chung lòng gào thét đừng buông xuôi
dòng sinh mệnh lịch sử phải sang trang
giang sơn cẩm tú Đảng bán sạch rồi .


Việt gian cai trị một lũ ngu đần
vô tình , bạc nghĩa – bất nhân , vong bản
Việt gian phản quốc háu đói tranh phần
bán dần đất nước chơi toàn đòn bẩn .


lấy tiền thuế dân nuôi bầy đầu bò
óc chó , não lợn làm bầy côn đồ
sùng sục chợ búa bắt dân bán dạo
vốn buôn nhỏ lẻ kiếm sống từng bửa .


chúng lùa mặt rô đám phường cờ đỏ
răng hô mả tấu đứng bến chực chầu
bịt khẩu trang , hau háu , mình xâm trổ
đàn áp đẩm máu người Việt chống Tàu .


cả nước dân oan kêu trời không thấu
nhất là vùng sâu , ven biên thị xã
bọn Đảng phỉ túi tham lam không đáy
xữ dụng bạo lực sùng sục cưỡng chế .


cướp đất dân bán hết cho Tàu cộng
Tàu chiếm Việt Nam không cần súng ống
chỉ nhờ lòng tham , cá nhân chủ nghĩa
bất cần lãnh thổ , tổ quốc , nòi giống .


bất cần thế hệ con cháu mai sau
lưu đày ngay chính trên quê hương mình
lòng tự tôn dân tộc để ở đâu
tội để mất nước là tội tầy đình .


sao dân tình cũng thật quá lạ lùng
vẫn cứ sống vô tâm trước tiền đồ
tổ quốc tiêu vong mấy ai động lòng
là con dân Việt sao còn thờ ơ ???.


hãy đứng dậy đi đừng nằm mơ nữa
sao cứ hả họng chờ mãi sung rụng
muốn giữ nước là phải giết Việt cộng
muốn tự do phải hy sinh xương máu .


đừng sợ hải , bảy mươi năm đủ rồi
vì đời con cháu , vì tổ quốc thôi
nước đã ngập chân sao chưa chịu nhảy
quân Tàu cộng ngang nhiên vẫn chưa thấy ???.


chẳng lẽ đợi ngày chúng mổ nội tạng
như dân Tây Tạng , Hồi , Pháp Luân Công
SỐNG VỚI VIỆT CỘNG CÒN KÊU NHƯ BỘNG
HUỐNG GÌ TÀU KHỰA KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG .


KÈ THÙ PHƯƠNG BẮC NGÀN NĂM ĐÔ HỘ
Tổ tiên ta đã bao lần chống trả
giữ yên bờ cõi , bảo tồn nòi giống
NẾU TỔ QUỐC MẤT LÀ MẤT TẤT CẢ ./-Lê Văn Kỳ
( Ngày 14 Tháng 9 Năm 2018 ) .
levankylan
#190 Posted : Wednesday, September 19, 2018 3:03:12 PM(UTC)
trương thị lan

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/29/2012(UTC)
Posts: 370
Points: 1,125
Location: thơ

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Vanky le to: RFA , RFI , VOA & BBC .
CÓ PHẢI CHĂNG ( ? ) .

e rằng bệnh tôi đã hết thuốc chữa
la cà facebook lún sâu mất rồi
không những quên ăn , thiếu ngủ , lờ nhậu
lại dám bỏ “ bu nó “ nằm đơn côi .


thật khó tin nỗi trò chơi mất dạy
thanh niên nam nữ Việt cộng dơ dáy
nữ chổng mông nam ôm nắc như chó
lúc nhúc giòi bọ khắp cùng làng phố .


cứ thế tiếp diễn như cơn mê cuồng
nam đeo dưa leo ngay nơi con C.
nữ đeo trái táo ngay nơi cái L.
nam , nữ khát khao xác thịt dâm dục .


con đường giáo dục “ rường cột nước nhà “
càng ngày tuột dốc , nhân cách tha hóa
lạnh lùng , ích kỷ , bạo hành , bê tha
chung huyết thống nhưng vô cảm , đỉ thỏa .


đến sách giáo khoa uốn nắn mầm non
cũng đầy bạo lực tuyên truyền man trá
bẻ cong lịch sử , bôi bẩn nhồi sọ
đốt đít trẻ thơ thù hận , dững dưng .


dân oan cùng đường đi đòi công lý
trong tay kẻ cướp lộng hành cai trị
một bầy quan tham buôn dân , bán nước
tán tận lương tâm , bất tri , bất trí .


Tàu tràn qua Việt Nam như bầy cáo
thị trường ngập đầy hàng hóa chất độc
dân Việt bàng quan tà tà ăn nhậu
chơi cả “ bóng cười “ ... Việt - Tàu hảo hảo .


ngao ngán quá rồi , xã hội rối bời
dân tộc cụt đường , đất nước chơi vơi
có người hỏi tôi “ quê hương có gì ... “
sao tôi dằn vặt , khắc khoải khôn nguôi .


có sống nước người mới thương dân mình
một dân tộc không ló dạng bình minh
gần trăm năm vẫn con đường tăm tối
bởi bọn vô thần khủng bố tâm linh .


chúng nhốt Chúa , Phật sửa đổi kinh sách
thả bầy Sư , Cha tuyên giáo rao giảng
đánh lừa con chiên , phật tử chơn chính
nhưng vì vô minh bỏ hình bắt bóng .


xây dựng đất nước cái gì cũng giả
từ lòng xảo trá , tham lam mà ra
mai nầy dân tộc sẽ đi về đâu
sau khi tổ quốc Việt Nam thuộc Tàu ???.


dân mình vẫn còn chưa hết sợ hải
vẫn còn hèn nhát , không có tự ái
dân Việt hải ngoại kêu gọi thức tỉnh
nhưng đồng bào vẫn ngây ngây dại dại .


có phải chăng đã đứt giây thần kinh ???.


Lê Văn Kỳ ( Ngày 18 Tháng 9 Năm 2018 )

Users browsing this topic
Guest
10 Pages«<8910
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.